Olga Kryuchkova

First Vice President, National Financial Organization (NFA)